Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov obsahujú podmienky spracovávania a ochrany osobných údajov užívateľov internetovej stránky fotoma.sk (ďalej len Stránka).

Zásady ochrany osobných údajov spĺňajú povinnosti prevádzkovateľa PRO.Laika spol. s r.o. so sídlom Palackého 45/12, 811 02 Bratislava, IČO: 31355218 (ďalej len Prevádzkovateľ) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

1. Úvod

Fotoma.sk je internetová stránka, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť PRO.Laika spol. s r.o., ktorá je predajcom fototechniky. Cieľom Stránky je zverejňovanie informácií, článkov, blogov či reklamných textov z oblasti fotografie, fotografického umenia, fototechniky a príslušenstva. Zároveň poskytuje virtuálny priestor pre svojich registrovaných užívateľov (ďalej len Užívatelia), v ktorom môžu navzájom, resp. s redakciou portálu komunikovať, zapájať sa do diskusií, pridávať fotografie do galérie a hodnotiť a komentovať fotografie iných Užívateľov.

Používanie Stránky sa riadi Podmienkami používania portálu Fotoma. (https://www.fotoma.sk/podmienky-pouzivania-portalu-fotoma/)

2. Spracovávané údaje

2.1 Registračné a profilové údaje

Stránku je možné prehliadať bez akejkoľvek registrácie. Pre využívanie užívateľských funcií ako je pridávanie fotografií, komentárov, vytvorenie vlastného profilu s informáciami o svojej osobe a vlastnou profilovou fotografiou je potrebná registrácia osoby. Pri registrácii je budúci Užívateľ povinný vyplniť registračný formulár s pravdivými údajmi o svojej osobe. Požadované povinné registračné údaje sú E-mailová adresa, prihlasovacie Heslo, Meno a Priezvisko. Ostatné údaje, ktoré si Užívateľ môže o svojej osobe v profile vyplniť, nie sú povinnými údajmi, ale údajmi ktoré si osoba vyplní na základe vlastného rozhodnutia a tým súhlasí s ich zverejnením.

2.2 Údaje v príspevkoch

Pri príspevkoch textového alebo obrazového charakteru sa zverejňuje na stránkach aj meno a priezvisko uvedené v prihlasovacom formulári Užívateľa. Za informácie, či osobné údaje, ktoré užívateľ zverejní v príspevkoch, Prevádzkovateľ nezodpovedá.

2.3 Užívateľské údaje

Pri prehliadaní Stránky bez registrácie aj po prihlásení sú zhromažďované technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov ako sú weblogy, cookies, atď. Zistené údaje zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť pri zobrazovaní internetovej stránky. Informácie zahŕňajú:

 • používaný internetový prehliadač,
 • internetovú adresu, z ktorej bolo vytvorené spojenie,
 • operačný systém zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • využívanie internetovej stránky

Na anonymné meranie návštevnosti internetovej stránky sa využíva nástroj Google Analytics s možnosťou odmietnutie merania.

3. Používanie osobných údajov Prevádzkovateľom

3.1 Poskytovanie služby

Údaje poskytnuté užívateľom Prevádzkovateľovi sú spracovávané a využívané na poskytovanie služieb internetovej stránky, ktoré zahŕňajú:

Komunikáciu s redakciou Stránky a medzi Užívateľmi navzájom

Pridávanie vlastných fotografií za účelom získania odozvy a hodnotenia zo strany redakcie portálu a ostatných Užívateľov

Pridávanie komentárov, vytvorenie vlastného profilu s informáciami o svojej osobe a vlastnou profilovou fotografiou

3.2 Používanie údajov zo strany Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ využíva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) osobné údaje užívateľov na nasledovné účely:

 • zlepšovanie dizajnu Stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o nových produktoch a službách, zľavách, akciách a novinkách Prevádzkovateľa,
 • informovanie o zmenách na Stránke, podmienkach jej používania, týchto Zásad ochrany osobných údajov a iných podmienok, ktoré sa týkajú internetovej stránky,
 • dohľad nad zákonnými a etickými požiadavkami vzťahujúcimi sa na obsah zverejňovaných príspevkov Užívateľov Stránky,

3.3 Účasť vo súťaži

Prevádzkovateľ ako organizátor fotografických súťaží spracúva osobné údaje (Meno, Priezvisko, Emailová adresa) za účelom:

 • Získanie základných informácií o autorovi fotografie
 • Vyhodnotenie výsledkov súťaže, kontaktovanie výhercu a doručenie výhry

Každá súťaž organizovaná Prevádzkovateľom sa riadi Podmienkami súťaže uverejnenými pri vyhlásení súťaže.

4. Uchovávanie údajov

4.1 Doba uchovávania

Registračné a profilové údaje spracúva Prevádzkovateľ po dobu trvania registrácie Užívateľa na Stránke. Užívateľ berie na vedomie, že na prípadné zistenie alebo riešenie protiprávneho konania na našej Stránke a ochranu statných Užívateľov (dôkazné účely) Prevádzkovateľ uchováva zálohovanú kópiu osobných údajov Užívateľa v systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) aj po skončení registrácie.

Spracúvanie registračných a profilových údajov, môže Užívateľ kedykoľvek ukončiť, a to zrušením registrácie na Stránke v sekcii „Menu“. Užívateľ odstúpi od zmluvy v zmysle Všeobecných podmienok používania; čoho dôsledkom bude vymazanie osobných údajov z profilu na Stránke, údaje nebudú verejne dostupné. Texty príspevkov zostávajú zverejnené na Stránke. Počas trvania registrácie má však Užívateľ možnosť Príspevky odstrániť, aby sa na Stránke nezobrazovali.

4.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené súhlase Užívateľa, uchováva Prevádzkovateľ po dobu platnosti udeleného súhlasu. Súhlas udelený na marketingové účely môže Užívateľ odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. Ak to nie je možné, môže ho Užívateľ odvolať písomne na emailovej adrese info@prolaika.sk. V prípade odvolania súhlasu okamžite Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie príslušných osobných údajov a vymaže ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

5. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Osobné údaje Užívateľov spracováva Prevádzkovateľ aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:

 • Webhostingu
 • správy obsahu Stránky,
 • vývoja Stránky
 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií Stránky
 • zabezpečujúce doručenie výhry (kuriérske služby)

Užívateľské príspevky zverejnené na Stránke, môžu byť zhromažďované internetovými vyhľadávačmi, ako napr. Google.

6. Bezpečnosť osobných údajov

6.1 Bezpečnostné opatrenia

Poskytovateľ sa zaväzuje riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje Užívateľa v súlade s bezpečnostnými štandardmi. Ďalej sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými údajmi podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ako aj GDPR.

6.2 Zodpovednosť Prevádzkovateľa

Na Stránke môže Užívateľ uverejniť a zdieľať rôzne osobné údaje (napr. ich uvedením vo svojom profile) a iný obsah (napr. fotografie). V tomto prípade budú údaje a ostatný obsah prístupný všetkým návštevníkom Stránky, budú verejne prístupné. Prevádzkovateľ v takýchto prípadoch nemôže mať dohľad a zodpovednosť za použitie týchto údajov a obsahu treťou osobou.

7. Práva Užívateľa

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, má Užívateľ tieto práva:

7.1 Právo na prístup k údajom

Užívateľ má právo Prevádzkovateľa požiadať o potvrdenie o spracovávaní osobných údajov a o prístup k nim v zmysle článku 15 GDPR.

7.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

Užívateľ má právo osobné údaje na Stránke kedykoľvek opraviť, zmeniť, doplniť a aktualizovať.

7.3 Právo na vymazanie

Na vymazanie osobných údajov má užívateľ nárok, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 GDPR.

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Užívateľ môže požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR.

7.5 Právo na prenosnosť

Údaje, ktoré Užívateľ poskytol Prevádzkovateľovi pre účely plnenia zmluvy alebo na základe Užívateľa, a ktoré sú spracovávané automatizovanými prostriedkami, môže nechať Užívateľ preniesť do inej organizácie, pokiaľ je to technicky možné.

7.6 Právo namietať

Užívateľ môže z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestane Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Užívateľ môže tiež namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestane Prevádzkovateľ osobné údaje Užívateľa na také účely spracúvať.

7.7 Právo podať sťažnosť

Ak Prevádzkovateľ porušil právne predpisy na ochranu osobných údajov, Užívateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk).

8. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme môžu meniť. O týchto zmenách je Prevádzkovateľ povinný Užívateľov informovať a zverejniť ich na Stránke s dátumom účinnosti.

9. Kontakt

PRO.Laika

Palackého 12
811 02 Bratislava

Email: info@prolaika.sk

V Bratislave, dňa 24.05.2018