Podmienky používania portálu Fotoma

1. Prevádzkovateľ a služby

 

 1. Prevádzkovateľom online magazínu a fotogalérie FOTOma umiestnenom na doméne www.fotoma.sk (ďalej len "server") je spoločnosť Prolaika, spol. s r.o., so sídlom Palackého 12, Bratislava, (ďalej len "prevádzkovateľ").
   
 2. Prevádzkovateľ poskytuje služby v rámci tohto servera. Tieto služby umožňujú registrovaným užívateľom (ďalej len "užívatelia" či v jednotnom čísle ako "užívateľ") vkladať na server fotografické diela a diela vytvorené postupom podobným fotografii (ďalej podľa kontextu "fotografie" alebo "diela").
   
 3. Ak chce užívateľ server využívať, musí súhlasiť s týmito všeobecnými podmienkami (ďalej len "podmienky").
   
 4. Galériu si môže prezerať každý návštevník webovej domény. Ak chce užívateľ fotografie vkladať, komentovať, súťažiť nimi, posielať správy ostatným užívateľom, je nutné sa predtým registrovať.
 5. Užívateľom servera je každá osoba, ktorá server používa a je registrovaná.
   
 6. Každý člen galérie môže zverejniť 5 fotografií denne.
   

 7. Do vystavených fotografií, ich popisu, ani do verejných komentárov nie je povolené vkladať akékoľvek reklamné odkazy, ani odkazy na vlastný web, alebo profil na iných sociálnych sieťach. Na tieto účely môže každý autor využiť svoj profil, kam je možné tieto odkazy pripojiť.

 

2. Pravidlá využívania služieb

 

 1. Tak ako v každej komunite, musí aj v galérii a na portáli FOTOma užívateľ dodržiavať pravidlá a všeobecné ustanovenia.
   
 2. Užívateľ sa zaväzuje, že informácie a diela vložené na server budú zodpovedať platným zákonom Slovenskej republiky.
   
 3. Na server môžu byť vkladané len také diela, ktoré svojím obsahom či formou nie sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi či oprávnenými záujmami prevádzkovateľa a ďalších subjektov na prevádzkovanie servera.
   
 4. Užívateľ nemá právo využiť služby servera k nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľ sa týmto dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti za galérie či akékoľvek informácie pridané na server užívateľom.
   
 5. Prevádzkovateľ servera nezodpovedá za obsah fotogalérií či iných informácií pridaných (vložených) užívateľmi na server.
   
 6. Fotografie v Galérii nijako neautorizuje a necenzuruje. Každý, kto vloží na server obsah, by mal dodržiavať nielen všeobecné podmienky, ale aj dobré mravy a zákony. Zodpovednosť za svoju činnosť na portáli nesie každý sám.
   
 7. Prevádzkovateľ si preto najmä vyhradzuje právo zabrániť, aby boli na server vkladané také informácie, ktoré obsahujú prvky pornografie, rasizmu, násilia, prvky ohrozujúce mravnosť, diela nekalo súťažné, diela v rozpore s právami duševného vlastníctva, diela propagujúce či inak znázorňujúce rôzne psychotropné a omamné látky a podobne.
   
 8. Prevádzkovateľ má právo takýto obsah zo servera odstrániť a nie je akokoľvek povinný zdôvodňovať svoje rozhodnutie či odpovedať v tejto súvislosti na otázky.
   
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom, alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb servera, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
   
 10. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
   
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu aj predchádzajúceho oznámenia užívateľom služby servera upravovať, inak meniť alebo ich zrušiť.
   
 12. Prevádzkovateľ má právo odoslať užívateľom servera oznámenia na e-mail alebo interné poštou v rámci komunitného profilu. Tieto správy teda nemôžu byť považované za nevyžiadanú poštu.

 

 

3. Autorské práva

 

 1. Autorské práva autora fotografie či diela jeho zverejnením na serveri prevádzkovateľa nie sú nijako dotknuté - všetky využitia fotografií a diel tretími osobami podliehajú súhlasu autora. Vložením svojho diela do galérie v žiadnom prípade nepríde o autorské práva na neho.
   
 2. Autor zverejnením fotografií a iných diel v galérii, tj. ich vložením na server prevádzkovateľa, udeľuje prevádzkovateľovi, teda spoločnosti Prolaika spol. s r.o., nevýhradnú bezodplatnú licenciu na využitie takýchto diel k prezentácii a propagácii samotného projektu FOTOma a Prolaika pomocou zaradenia diela do newsletterov, použitia diela na Instagramovom konte, Facebooku či iných sociálnych sieťach. Akékoľvek použitie diela musí pritom priznávať autorstvo a bude uvádzať autora fotografie.
   
 3. Licencia sa udeľuje v územne a množstevne (čo do počtu použitia) neobmedzenom rozsahu na dobu autorskoprávnej ochrany diela. Prevádzkovateľ nie je povinný licenciu využiť.
   
 4. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že používatelia môžu na server vkladať len také informácie a diela, ktoré sú ich vlastným výtvorom, prípadne ktoré sú výtvorom tretej osoby, od ktorej má užívateľ výslovný písomný a preukázateľný súhlas na použitie diela týmto spôsobom.

 

 

4. Práva tretích osôb

 

 1. Fotografie (diela) sa môžu týkať, resp. môžu zachytávať iba daného užívateľa, prípadne tiež tretie osoby, ktoré s tým vyslovili jednoznačný súhlas.
   
 2. Užívateľ sa zaväzuje a prehlasuje, že použitím diel prevádzkovateľom podľa týchto podmienok nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, napr. práva osobnostné, práva majiteľov vecí či ochranných známok atď.
   
 3. Prevádzkovateľ servera nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi, alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb servera.
   
 4. Užívateľ má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s vložením diel na server a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov.
   
 5. Všetky nutné súhlasy súvisiace so vložením diel na server a udelením licencie si musí užívateľ vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.
   
 6. V prípade, že vyjde najavo, že používateľ svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
   
 7. Užívateľ je povinný prevádzkovateľovi uhradiť škodu v prípade porušenia týchto licenčných podmienok a zároveň môžu byť v takomto prípade akejkoľvek diela daného užívateľa odstránené zo servera a tento užívateľ zbavený svojho členstva na serveri.
   
 8. Užívateľ uložením diel na server podľa týchto podmienok potvrdzuje a zaväzuje sa kedykoľvek na základe predchádzajúcej žiadosti prevádzkovateľa preukázať: a) písomným čestným prehlásením, že diela vytvoril a / alebo že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám vrátane prevádzkovateľa práva ich použitia b) písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb prípadne zobrazených či inak zachytených na fotografii (diel), že súhlasí so zachytením svojej osoby v rámci fotografie (diela), s vložením diela na server i s použitím diela podľa ustanovení týchto podmienok.

 

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením. Prípadná zmena týchto podmienok bude vykonaná písomne a zverejnená na www.fotoma.sk