Externý fotoaparát Olympus Air urobí zo smartfónu bezzrkadlovku

Novinka  /  Tlačová Správa / 10.02.2015 / 00:00

Olym­pus pred­sta­vil no­vý dopl­nok Air, ur­če­ný pre smar­tfó­ny. Ide v pod­sta­te o rov­na­ký pro­dukt ako fo­to­mo­du­ly z ra­du QX od So­ny. Val­ček Air je vy­ba­ve­ný 16 Mpx sní­ma­čom ty­pu Li­ve MOS, ob­ra­zo­vým pro­ce­so­rom True­Pic­VII, ako ma­jú naj­nov­šie mo­de­ly OM-D a PEN, tak­že mož­no oča­ká­vať, že po­núk­ne aj rov­na­ko dob­ré vý­sled­ky.

K ďal­šej vý­ba­ve pat­rí ba­jo­net Mic­ro 4/3, fy­zic­ké tla­čid­lo spúš­te a dr­žiak na upev­ne­nie na sta­tív. Vnút­ri ob­sa­hu­je slot na kar­tu mic­roSD a lí­tio­vo-ióno­vú ba­té­riu. Hmot­nosť za­ria­de­nia je 147 gra­mov (vrá­ta­ne ba­té­ria a kar­ty mic­roSD).

Air má 81-bo­do­vý AF sys­tém a umož­ňu­je zho­to­viť 10 sní­mok za se­kun­du, má elek­tro­nic­kú uzá­vier­ku s rých­los­ťou 1/16 000 s, 3× di­gi­tál­ny zoom. Ov­lá­da sa cez Wi-Fi z in­te­li­gen­tné­ho za­ria­de­nia pri­po­je­né­ho na inter­net a umož­ňu­je prís­tup k fun­kciám bež­ným pri fo­toa­pa­rá­toch Olym­pus, a to vrá­ta­ne ume­lec­kých filtrov.

Olym­pus naz­na­čil, že Air bu­de pod­po­ro­vať aj adap­té­ry pre iné ob­jek­tí­vy, k dis­po­zí­cii bu­de aj open sour­ce API, kto­ré umož­ní vý­vo­já­rom tvor­bu rôz­nych ap­li­ká­cií na vy­uži­tie po­ten­ciá­lu no­vej plat­for­my.

Mo­dul sa za­čne pre­dá­vať 6. mar­ca, ale za­tiaľ len v Ja­pon­sku. Ce­na je 33 800 je­nov (asi 250 eur), set s ob­jek­tí­vom M.Zui­ko Di­gi­tal ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ bu­de stáť 49 800 je­nov (asi 370 eur).

Externý fotoaparát Olympus Air urobí zo smartfónu bezzrkadlovku
0 5 with 0
 
počet hodnotení: 0

Komentáre

 • Hana Velická Hana Velická
  Hana Velická / 10.02.2015 12:29:00
  Hm, neviem, na čo je toto dobré, keď Olympus foťáky sú aj tak malé a šikovné. Menej oštary a rýchlejšie vyfotím s originál fotoaparátoom ako s takýmto čudom a pomocou smartfón displeja, alebo? Nejako mi uchádza pointa, ale možno že len som žena a technike nerozumiem... :-)
 • Juro Klembara Juro Klembara
  Juro Klembara / 10.02.2015 13:38:00
  Nic si z toho nerob, my muzi to nechapeme ani tolko :D
 • Rocky B Rocky B
  Rocky B / 26.02.2015 09:38:00
  inak sa to nazvat neda :D
Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...