Bee Press Photo 2020

Bee Press Photo 2020

Blog  /  FOTOma.sk / 05.08.2020 / 09:45

Redakcia časopisu Dymák vyhlasuje 1. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže s názvom

BeePress Photo

Cieľom súťaže je prezentovať a vyhodnotiť fotografie s včelárskou tematikou. Súťaž má aj vzdelávaciu funkciu, pretože autormi sú okrem novinárov a profesionálnych fotografov najmä aktívni včelári. Obsah fotografií preto dokážu prezentovať tak, aby fotografia plnila nielen estetickú, ale aj náučnú úlohu. Do súťaže sa môže prihlásiť autor len s dosiaľ nepublikovanou fotografiou.

Vekové kategórie súťaže

1. Deti do 13 rokov.

2. Mládež vo veku 13 – 18 rokov.

3. Dospelí starší ako 18 rokov.

Tematické kategórie súťaže

I. Včela vo všetkých svojich vývojových štádiách a činnostiach

II. Práca a oddych na včelnici

III. „Podľa mňa je to rarita“

Fotografie je potrebné zaslať elektronicky na emailovú adresu: foto@dymak.online

Každý účastník môže súťažiť s jednou fotografiou v každej téme. V predmete mailu treba uviesť vekovú a tematickú kategóriu. V správe autor tiež  uvedie svoje meno a priezvisko, vek, rok vzniku fotografie a krátky popis obsahu, resp. okolností vzniku záberu.

Termín konania súťaže

Súťažné fotografie redakcia prijíma do 31.10. 2020. Vyhodnotenie súťaže zverejníme v decembri v časopise Dymák.

Technické požiadavky na fotografiu

  • maximálna veľkosť fotografie 6 MB
  • minimálne rozlíšenie 2000 pixelov na dlhšej strane
  • formát fotografie jpeg, png

Zaslaním fotografie jej autor čestne prehlasuje, že fotografia je jeho, že ju vyhotovil sám a že jej používaním nevzniknú záväzky tretím osobám.  Autor fotografie jej zaslaním tiež udeľuje súhlas časopisu Dymák na jej bezodplatné publikovanie v tlačených a elektronických verziách časopisu Dymák, ako aj na sociálnych sieťach. Rovnako autor zaslaných súťažných fotografií súhlasí s ich publikovaním v partnerských zahraničných časopisoch, ktoré sa do súťaže zapoja.

Vyhodnotenie

Víťazov súťaže určí porota, ktorú menuje šéfredaktor časopisu Dymák. Svojho predsedu si zvolia jej členovia medzi sebou hlasovaním per rollam. Rovnako bude prebiehať aj hlasovanie o hodnotených fotografiách. Každý člen poroty môže vybrať ľubovoľný počet hodnotených fotografií v každej kategórii a každej téme, maximálne však 10 v každej kategórii a téme, teda spolu maximálne 3x3x10. Má k dispozícii 90 bodov, ktoré môže prideliť podľa svojho uváženia. Hodnotenia zasiela predsedovi poroty, ktorý body spočíta a určí na ich základe poradie. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodne o víťaznej fotografii predseda poroty pridelením extra bodu jednej z fotografií s rovnakým počtom bodov.

Ceny

Jednotlivé ceny budú sponzorským darom súťaže. Budú zoradené podľa svojej finančnej hodnoty a šéfredaktor časopisu Dymák ich pridelí víťazom tak, že hodnotnejšiu cenu získa laureát s vyšším miestom v konečnom poradí.

Ochrana osobných údajov súťažiacich je zabezpečená v súlade s platnými právnymi predpismi.

Viac info na: https://www.dymak.online/bee-press-photo/

Bee Press Photo 2020
0 5 with 0
 
počet hodnotení: 0

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...